RODO​

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Kosmetyczny „SEKRET” Małgorzata Garstka, ul. Krakowska 22, 33-100 Tarnów.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub w siedzibie firmy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności celem zachowania spójności dokumentacji księgowej, ewidencji klientów, prowadzenia zapisów na kolejne zabiegi, a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie monitoringu wizyjnego. Dane dotyczące informacji medycznych i stanu zdrowia będą przetwarzane jedynie w odniesieniu do niektórych zabiegów, na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. c. Ich przetwarzanie jest niezbędne ze względu na konieczność zweryfikowania, czy realizacja zabiegu kosmetycznego jest możliwa ze względu na stan zdrowia klienta.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim:
  • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i rozliczeniowej. Podmioty te będą mogły przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie związanym bezpośrednio ze zrealizowaną usługą.
  • podmiotowi będącemu właścicielem platformy informatycznej w zakresie prowadzenia terminarza.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez:
  • okres 6 lat w zakresie dokumentacji rozliczeniowej,
  • okres 1 roku w zakresie przechowywania danych o umówionych wizytach,
  • okres 10 lat w zakresie dokumentacji zawierającej historię medyczną klienta.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail lub w siedzibie firmy.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.